Algemene Voorwaarden YUNITI.

 

Artikel 1. Begrippen

1,1 Deelnemer: Degene die lessen volgt bij YUNITI

 

Artikel 2. Lidmaatschap

2.1 Deelnemer schrijft zich in voor een sequence van een vooraf aantal aangegeven lessen op een vast tijdsstip 19:00 of 20:30 of voor een workshop van een vooraf aantal aangegeven lessen op een vast tijdstip. .

2.2 Bij inschrijving van een sequence heeft de deelnemer recht op 1 les per week op een vast tijdsstip en de geplande data, en is daarbij gegarandeerd voor een plek in de les. Bij inschrijving van een workshop heeft de deelnemer recht op een plek binnen de geplande data en tijdsstip en is daarbij gegarandeerd voor een plek in de les. 

2.3 De lesmomenten worden voorafgaand aangegeven door YUNITI.

2.4 De niet afgenomen lessen tijdens de sequence vervallen wanneer de sequence is afgelopen en kunnen niet gebruikt worden in een volgende sequence.

2.5 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.

2..6 De afgenomen lessen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

2,7 Een losse les kan ingepland worden via een aanmelding en indien er een plek beschikbaar is,

2.8 Het inplannen van een proefles kan alleen via een aanmelding.

2.9 Na het niet nakomen van een ingeplande proefles komt de plek weer vrij voor andere aanvragen. 

2.10 Na het inschrijven van een workshop of event is de plaats 7 dagen gegarandeerd. Is de factuur niet voldaan binnen het betalingstermijn van 7 dagen, kan de plaats vrijgegeven worden en een plaats niet meer gegarandeerd.

 

Artikel 3. Huisregels

- Het dragen van schoenen is niet toegestaan in de yogaruimte. 

- YUNITI stelt yogamatten en props ter beschikking voor gebruik tijdens de les.

- De yogamat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt. YUNITI zal zorgen voor aanwezige reinigingsproducten.

- Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen niet te praten in de lesruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

 

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het doel van de yoga lessen bij YUNITI is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet op het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.

4.1 YUNITI is te allen tijde zeer betrokken bij haar leerlingen en adviseert het volgende:

- Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.

- Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.

- Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.

- Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en of psychische beperkingen.

- Voer tijdens menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

- YUNITI adviseert niet te eten gedurende 2 uur voor de les en geen yoga te beoefenen op een volle maag.

4.2 Meldt klachten, lichamelijke en geestelijke, en zwangerschap aan de docent.

4.3 Bij twijfel over klachten, overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de yogales dit met een arts.

4.4 Deelname aan een les is volledig op eigen risico van de deelnemer.

4.5 YUNITI is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les.

4.6 YUNITI is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

4.7 YUNITI geeft geen zwangerschaps yoga, YUNITI adviseert tijdens zwangerschap te stoppen met lessen en deel te nemen aan een zwangerschapsyoga cursus. In de eerste drie maanden van de zwangerschap is deelname aan een yogales afgeraden en niet toegestaan. Deelname aan lessen tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.

4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van YUNITI zullen doorberekend worden aan de deelnemer.

 

Artikel 5. Wijzigingen

5.1 YUNITI heeft het recht om prijs, lokatie en het lesrooster te wijzigen.

 

Artikel 6. Uitsluiting

6.1 YUNITI verwacht een integere instelling van de deelnemer.

6.2 YUNITI kan deelname aan de les weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.

6.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag wordt door YUNITI niet getolereerd. Deelnemer kan verplicht worden de les per direct te verlaten en deelname geweigerd worden.

 

Artikel 7. Algemeen

7.1 YUNITI heeft met zorg de inhoud op de website samengesteld, Toch kan het voorkomen dat er technische en feitelijke fouten gemaakt zijn.

7.2.YUNITI kan de inhoud van de website veranderen

7.3 YUNITI kan geen garantie geven op de informatie op de website.

7.4 YUNITI kan geen garantie geven dat de inhoud op de website virusvrij of verontreinigd is. 

 

8.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

Algemene Voorwaarden YUNITI Yoga inzake AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Privacy en Persoonsgegevens:

Gevestigd te Driebergen, gemeente Utrechtse Heuvelrug kantoorhoudende aan Park Welgelegen 9 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens:

Meike Jacobs

Park Welgelegen 9

3971 KM te Driebergen

yunitiyoga@hotmail.com

www.yunitiyoga.nl 

 

Gegevens: 

KvK: 66821387

BTW nr: NL137914325B01

Rek nr: NL82 ASNB 0950234869

M. Jacobs is de functionaris gegevensbescherming van YUNITI Yoga en is te bereiken via yunitiyoga@hotmail.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken; 

YUNITI Yoga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

- Voor- en achternaam 

- Telefoonnummer thuis en/of mobiel 

- E-mailadres (-sen) 

- Eventueel adres gegevens 

 

YUNITI Yoga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Toezenden van een nieuwsbrief en aankondigingen van lesaanbod, workshops en aanvullende informatie over de inhoud van de lessen

- U te kunnen bellen, sms/whatsapp-bericht sturen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U een factuur te kunnen sturen

 

Geautomatiseerde besluitvorming; 

YUNITI Yoga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid, medewerker of vrijwilliger van YUNITI Yoga) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren; 

YUNITI Yoga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 4 jaar, Personalia 4 jaar, Adresgegevens 4 jaar, Betaalgegevens 7 jaar. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden; 

YUNITI Yoga verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke en fiscale verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken; 

YUNITI Yoga gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen; 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YUNITI Yoga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Meike Jacobs via yunitiyoga@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zo nodig een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek. YUNITI Yoga wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen; 

YUNITI Yoga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Meike Jacobs via yunitiyoga@hotmail.com.